Naturreservatene Tufsingdeltaet, Tufsingdalseskeren, Kvernlia og Lille Korssjølia

Ovennevnte områder i Tufsingdalen har status som naturreservater med bakgrunn i hver sine særegne naturgitte forhold.

Hva er forskjellen på et landskapsvernområde og et naturreservat?

Et landskapsvernområde er vernet med bakgrunn i å verne egenartede eller vakre natur- eller kulturlandskap og brukes ofte til å ta vare på kulturlandskap som er i bruk. Jord- og skogbruk og tradisjonelle driftsformer kan normalt fortsette som tidligere med litt større hensyn enn ellers. For å ta vare på verneverdiene settes det inn tiltak for å opprettholde driftsformer som har skapt den spesielle og kulturpåvirkede vegetasjonen, f.eks beiting, setring og stimulering til økt bruk av området gjennom lokal næringsutvikling i landskapsvernområdet. Landskapsvern er kanskje den "mildeste" formen for områdevern etter naturvernloven ved at man skal bevare aktivitet som har skapt grunnlag for vernet.
Verneformene som er benyttet i Tufsingdalen derimot, er Naturreservat. Dette er den strengeste formen for områdevern etter naturvernloven. Når man leser forskriften for de tre ulike verneområdene, ser man at vernet er opprettet med bakgrunn i særegne og bevaringsverdige naturområder (ikke kulturmark som landskapsvernområder ofte er). Av den grunn stimuleres det ikke til økt bruk av slike områder, da de er vernet med formål ¨forbli "statisk", dvs at naturlige prosesser skal få skje uten menneskelig påvirkning. (Kilde: Os kommune, miljøvernrådgiver)

Her kan du finne verneforskriften for
Tufsingdeltaet
Tufsingdalseskeren
Kvernlia
Lille Korssjølia

En oversikt over alle verneområder i Os kommune med kartutsnitt finner du her.

Tufsingdalen

Adresse:
Telefon: +47 
Mobil: +47 
Webside: www.tufsingdalen.no
E-post: gunn.tengesdal@roros.net
 
 
 
 
Tilbakemeldinger

Kart 

Vær
 

          


 

 © LightWeb